Vetshop Amálka

Obchodní podmínky

1. Obecné podmínky:
 
A. Tyto obchodní a platební podmínky platí pro všechny obchodní vztahy mezi provozovatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím, který se uskuteční přes internetový obchod Vetshop Amálka.
 
B. Provozovatelem a majitelem obchodu je Ing. Tomáš Bubeník.
Dodávky (odběr) veškerého zboží se řídí ustanovením Obchodního zákoníku a právním řádem České republiky, a to i v případě dodávek do zahraničí.

 
2. Osobní údaje:
 
A. Uskutečněním objednávky zákazník uděluje obchodu souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů k realizaci objednávky a uskutečnění obchodu (identifikace zákazníka, doručení zboží, použití pro obchodní nabídky, včetně emailové hromadné pošty pro obchodní sdělení prodávajícího), včetně vyřizování reklamací či případného uplatnění náhrady škody nebo nároku na zaplacení kupní ceny ze strany provozovatele. Souhlas je udělen na dobu neurčitou v mezích § 5 zákona č. 101/2000 Sb.
 
B. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám (s výjimkou vymáhání nároků prodávajícího právní cestou). Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 
3. Nákup zboží:
 
A. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího a potvrzení této objednávky prodávajícím.
 Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami, kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.
 
B. Vlastnosti zboží odpovídají jeho písemné specifikaci uvedené v internetovém obchodu. Obrázky k tomuto zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled se však může lišit u jednotlivého zboží v detailech, barevné kombinaci a podobně. S ohledem na to jsou obrázky ke zboží pouze ilustrativní. Pokud je uvedena bližší specifikace zboží v názvu zboží nebo jeho popisu (a to popř. i v cizojazyčném názvu zboží), má toto přednost před připojeným obrázkem. Nesoulad detailů na zboží, v barvě a podobně není důvodem k reklamaci zboží, zákazník po převzetí zboží však může využít právo na vrácení zboží koupené přes internetový obchod (viz dále).

 
4. Ceny a Platby:
 
A. Veškeré ceny zboží uváděné v internetovém obchodě „Vetshop Amálka“ jsou uvedené v CZK včetně platné DPH.
 
B. Cena za zboží je uvedena bez dopravy.
 
C. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení.
 
D.Zboží se platí předem bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku.
Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen předat zboží kupujícímu.
Pro obchodní partnery s opakovanými odběry lze však dohodnout dodání zboží na fakturu s individuálně dohodnutou dobou splatnosti. Do plného zaplacení za zboží a náklady (přeprava apod.) je zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 
5. Dodání a odběr zboží:
 
A. Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky. Většina nabízeného zboží je k dodání připravena ve skladu a po potvrzení objednávky obratem dodána. Předpokládaná doba dodání včetně doručení je zpravidla 2- 4 dny, nejdéle zpravidla týden od závazného potvrzení objednávky. O delším datu dodání je zákazník informován prodávajícím nejpozději při zaslání závazného potvrzení objednávky nebo bezprostředně poté. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání či přesáhne-li doba od objednání zboží týden, aniž by byla objednávka potvrzena, je oprávněn od smlouvy odstoupit; to však neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno. Po potvrzení objednávky emailem může zákazník objednávku zrušit bez storno poplatku jen do doby uvedené v tomto potvrzení (zpravidla 2 hodiny). Velikost storno poplatku se řídí bodem 10. těchto obchodních podmínek.
 
B. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo neprodává
- u zboží se změnila výrazným způsobem cena
- zboží je momentálně doprodáno
V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada jiným zbožím, zrušení objednávky, apod.)
 
C. Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující. Zboží je dopravováno běžně užívanými dopravci, konkrétní dopravce se volí v průběhu objednávky a cena za dopravu se přičítá k ceně objednaného zboží. Cena je při objednání zobrazena s ohledem na výběr druhu způsobu dodání zboží a informace o cenách je součástí těchto podmínek
 
D. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno podle uzavřené smlouvy. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží (např. řádné označení domu a zvonku). Pokud tak neučiní, včetně toho, že zboží nepřevezme nebo jeho převzetí odmítne, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a dále škodu vzniklou prodávajícímu (např. platbu za doručení dopravcem zákazníkovi a zpět prodávajícímu, škodu na zboží s prošlou či krátkou trvanlivostí, které se nepodařilo prodat, balné atd.), a to i škodu ve výši přesahující smluvní pokutu. Právo na vrácení zboží spotřebitelem po jeho řádném převzetí není tímto dotčeno.
 
E. Společnost neodpovídá za nedodání zboží včas v případě vyšší moci, dále v případě stávky, krádeže během dopravy a rovněž v případě potíží dodavatelské společnosti.

 
6. Záruky:
 
A. Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky.Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je uvedena na výrobku či v daňovém dokladu, obvykle činí 12 či 18 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady či úbytky zboží způsobené omezenou dobou použitelnosti výrobku vyplývající z návodu či povahy výrobku. Odstoupení není možné v případech uvedených v § 53 odst. 8 občanského zákoníku (zboží upravené pro zákazníka, zboží podléhající rychlé zkáze atd.). 
 
B.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se dále nevztahuje na nakládání se zbožím v rozporu s návodem, obecnými znalostmi či nevhodným použitím nebo uskladněním.
 
C. Záruční lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím.
 
D. Tuto záruku nelze uplatnit v případech poškození v důsledku přírodních katastrof (záplavy, blesk, mimořádná horka nebo mrazy, apd.)
 
E. Kupující je povinen zkontrolovat zboží hned po jeho převzetí. Veškeré poškození během dopravy, ztracené zboží, chybné nebo poškozené součásti, neúplnou dodávku, atd. musí být společnosti neprodleně oznámeno.
 
F. Pro uplatnění záruky v reklamačním řízení je třeba předložit prodávajícímu doklad o koupi zboží.

 
7. Reklamace:
 
A. Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána.
 
B. Kupující je povinen zboží co nejdříve prohlédnout a případné vady uplatnit neprodleně u prodávajícího, zpravidla do tří dnů či do 14-ti dnů u skrytých vad. V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána.
 
C. Práva z vad zboží lze uplatnit nejdéle ve lhůtě dvou let od převzetí zboží, jinak zanikají. V případě včasného neoznámení vad po jejich zjištění nemusí být reklamace uznána. O reklamaci bude prodávajícím sepsáno potvrzení či protokol. Při neoprávněné reklamaci si může prodávající účtovat vynaložené nezbytné náklady na posouzení reklamace, zpravidla 200,- Kč. Daňový doklad nahrazuje záruční list, pokud není vystaven zvláštní záruční list. Reklamace jsou vyřizovány nejdéle do 30-ti dnů od jejich doručení prodávajícímu.
 
D. Pro uplatnění reklamací a práva z toho vyplývající se použije pro spotřebitele příslušné ustanovení občanského zákoníku.
 
E. Platnost informací o zboží a cenách je vždy platná pro daný časový okamžik zobrazení v internetovém obchodu, resp. nejpozději k okamžiku potvrzení objednávky. Po potvrzení objednávky se již cena nemění, s výjimkou doložky rizika.
 
F. Pro kupujícího podnikatele platí úprava reklamací obsažená v obchodním zákoníku (viz níže sekce Úprava pro kupující - podnikatele).

 
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
 
A. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.
 
B. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14- ti dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.
 
C. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.
 
D. Pokud kupující nesplní další povinnosti uvedené v těchto podmínkách (např. povinnost překontrolovat zboží při jeho doručení a při poškození sepsat reklamační protokol, viz výše sekce Reklamace vad zboží), nemusí být odstoupení uznáno za platné, nelze-li věc dále použít či prodat jako novou, popř. si prodávající může odečíst hodnotu poškození věci či chybějícího příslušenství věci.
 
E. V případě, že se cena objednávky po vrácení zboží sníží pod limit dopravy zdarma je zákazník povinen tuto dopravu uhradit. Dopravné mu bude odečteno od vrácené částky za zboží.

 
8. Slevy:
 
A.Případné slevy jsou možné po vzájemné dohodě mezi prodávající společností a kupujícím, jde-li o trvalé (opakované) dodávky nebo velký objem dodávky.